PV GAS tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ hai - 10/06/2013 04:44
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian hơn 2 năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty khí Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, thu được sự hưởng ứng và đồng lòng của toàn thể đảng viên, CBCNV trong toàn Tổng công ty.
PV GAS tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhằm hướng dẫn phương thức triển khai phong trào, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kêu gọi đảng viên, CBCNV tham gia cuộc thi của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam “Viết về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“; hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2012; triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...
Đảng ủy TCT đã thành lập bộ phận giúp Ban thường vụ Đảng ủy trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi/đảng ủy còn lại đều phân công đồng chí phụ trách công tác Tuyên giáo trực tiếp giúp cấp ủy trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị. Chi/đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị từng năm. Ban Thường vụ TCT giao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, coi đây là một trong những nội dung chính của Đề cương giám sát, kiểm tra định kỳ tại các cơ sở trong toàn Đảng bộ TCT; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở, đảng viên, đánh giá cán bộ quản lý hàng năm.

Trong 2 năm qua, rất nhiều các chương trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai và thu được những kết quả tốt đẹp. Trước hết, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Ban biên tập trang web/intranet chủ trì cùng Ban Công nghệ Thông tin đăng tải thường xuyên các tài liệu liên quan trên trang tin “Xây dựng Đảng“ nhằm phổ biến và quán triệt sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị của TCT và sử dụng tài liệu này trong sinh hoạt định kỳ, có liên hệ thực tiễn với từng cá nhân và tổ chức. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT chủ trì, phối hợp với cấp ủy các cấp đưa vào Chương trình giám sát, kiểm tra thường xuyên theo chuyên đề, định kỳ báo cáo Thường trực Đảng ủy.

Đảng ủy đã cung cấp 2.200 cuốn tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” để làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2011-2012. Đảng ủy cũng chỉ đạo các TCCSĐ, tổ chức quần chúng hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện gắn với cuộc sống lao động của mỗi cá nhân và tổ chức; lồng ghép nội dung này vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng khẩu hiệu hành động phù hợp. Khẩu hiệu hành động chung của Tổng công ty Khí Việt Nam là “Đồng tâm hiệp lực, quyết liệt đổi mới, tăng tốc xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh ngành công nghiệp Khí Việt Nam!”. Đảng bộ PV Gas còn thực hiện tuyên truyền qua hệ thống mạng nội bộ các tập tin đọc truyện ngắn về Bác Hồ đến toàn thể CBCNV. Hình thức tuyên truyền này đã dần trở thành thói quen cho CBCNV tìm hiểu, lắng nghe những mẫu truyện thú vị về Bác, qua đó truyền tải được nội dung cần học tập ở Bác dễ dàng hơn, tạo thành phong trào chung tại đơn vị. Các đơn vị tiêu biểu  thực hiện hình thức tuyên truyền này là Chi bộ Công ty Tư vấn Quản lý dự án khí, Chi bộ Công ty khí Cà Mau, Đảng bộ Công ty CP khí Thấp áp.
Toàn bộ hệ thống Đảng của TCT đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tổ chức tuyên truyền về những ngày lễ lớn trong năm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân hàng năm, tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh của TCT và các đơn vị trực thuộc/thành viên. 
Trong quá trình triển khai phong trào, PV GAS đã chú trọng thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí, phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2011, số tiền từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt 326 tỷ đồng; có trên 100 sáng kiến cải tiến cấp đơn vị và cấp Tổng công ty, 10 sáng kiến đạt cấp Tập đoàn. Các sáng kiến đã mang lại hiệu quả nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao điều kiện an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe, môi trường, làm lợi cho PV Gas trên 127 tỷ đồng.
Năm 2012, PV Gas đã tiết giảm chi phí quản lý, phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng trong đầu tư xây dựng được 330 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch ( trong đó, giá trị làm lợi từ sáng kiến, sáng chế là  111 tỷ  đồng).
Kế thừa và phát huy truyền thống ‘‘uống nước nhớ nguồn’’, PV Gas thể hiện trách nhiệm xã hội cao thông qua các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng, trong 2 năm 2011 -2012 tiếp tục tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, ủng hộ vùng lũ lụt, thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa...với tổng giá trị thực hiện là 242,5 tỷ đồng.
 Đảng ủy TCT đã chủ động chỉ đạo tái cơ cấu, sắp xếp lại các khoản mục đầu tư tại các công ty thành viên, công ty liên kết một cách hợp lý để đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm có hiệu quả của PV Gas là: Phát triển ngành công nghiệp Khí đồng bộ, hoàn chỉnh, phù hợp với quy mô, địa bàn hoạt động, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị. Công tác quản lý các công ty thành viên, công ty liên kết được thực hiện thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn tham gia quản lý, điều hành tại các đơn vị, phát huy được vai trò, trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của PV Gas, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, được Tập đoàn đánh giá cao.
Đảng ủy TCT và các cấp trực thuộc đã chủ động trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động PV Gas đã có chuyển biến tích cực về tư tưởng, thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã dấy nên các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành và đưa về đích trước thời hạn kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thiết thực chào mừng  kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành ở tất cả các đơn vị. Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên TCT tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi tin tưởng vào sự phát triển bền vững của ngành và đơn vị; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tích cực tham gia đóng góp xây dựng đơn vị và làm tốt công tác an sinh xã hội. Toàn thể PV GAS đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao phó, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của PVN và nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hàng năm, PV Gas, các đơn vị thành viên và nhiều cá nhân nhận được Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và các địa phương... PV Gas cũng đã vinh dự nhận được Giải thưởng “Sao Vàng đất Việt” 5 năm liền, từ năm 2008 đến năm 2012. Đặc biệt, năm 2012 là năm PV Gas đạt doanh số và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập đến nay và tiếp tục là một trong số các đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như trên sàn giao dịch chứng khoán về lợi nhuận, đóng góp đáng kể vào ngân sách Quốc gia, góp phần cùng PVN ổn định kinh tế vĩ mô của cả nước. 
Tổng công ty gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy TCT đã chủ động phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW 4 Khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên của 19 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với việc cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo viên có chất lượng. Tiếp đó,  Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4 đối với 3 tập thể, 17 cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và 04 cá nhân gồm Kế toán trưởng và các kiểm soát viên TCT với sự tham dự, chỉ đạo của Tổ công tác số 2 - Đảng ủy Tập đoàn. Đảng ủy TCT gửi Đảng ủy PVN báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4 trước ngày 20/12/2012. Tính đến ngày 26/12/12, đã có 19/19 TCCSĐ hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4. Trong 2 năm 2011 - 2012 PV Gas đã kết nạp 160  đảng viên mới.
Năm 2013, trọng tâm được Đảng ủy TCT triển khai là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã được cụ thể hoá tại Tập đoàn với phương châm: “Quyết tâm cao - Hành động đúng - Giải pháp hay - Về đích sớm”. Nhiệm vụ chính là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội thuộc TCT. Trước hết, phải quán triệt trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xác định rõ trách nhiệm triển khai để tập trung chỉ đạo và tổ

Các cấp ủy Đảng/chính quyền/đoàn thể được yêu cầu tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi/đảng bộ, chi đoàn, chi hội; gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đoàn thể và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thông qua việc hoàn thiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp, rà soát, bổ sung và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của chi bộ, chi đoàn, chi hội, từng cơ quan, đơn vị. 

Tại mỗi cấp ủy/chính quyền/đoàn thể, ban thường vụ cấp uỷ, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo tiếp tục lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, tập trung chỉ đạo quyết liệt, xác định trách nhiệm cá nhân, đề ra thời hạn để phấn đấu khắc phục, mang lại kết quả cụ thể, có sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục và đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.


TCT xác định gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội 
 
                                                                                                                    Trần Thọ
                                                                                                               (Tổng hợp và thực hiện)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2022
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
417.400
1.565.250
417.400
1.565.250
418.400
1.569.000
418.400
1.569.000
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
425.400
1.580.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
443.400
1.662.750
443.400
1.662.750
427.000
1.601.000
400.000
1.501.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
416.000
1.560.000
406.000
1.521.000
386.000
1.446.000
418.000
1.567.000
403.000
1.510.000
408.000
1.529.000
413.000
1.547.000
413.000
1.547.000
441.500
1.655.625
445.900
1.672.140
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
441.500
1.655.625
423.500
1.588.125
440.000
1.650.000
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay10,402
  • Tháng hiện tại381,417
  • Tổng lượt truy cập6,752,767
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây